صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۱۲) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دوازدهم: ادامه حکایت مصیبت نامه " پادشاهی بود مجنون را بخواند"
• زمان : ۵۱:۱۸ 

Share