سایر موضوعات

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه چهارم

موسیقی

جایگاه موسیقی محلی و سنتی در میان نوجوانان – جلسه سوم

موزه موسیقی ایران / تهران

موزه موسیقی ایران محلی مناسب برای بازدید دانش پژوهان

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه دوم

اهداف جلسه:

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه اول

موسیقی ایرانی

دستگاه های موسیقی ایرانی و معرفی گوشه های آن

شعر و ادب

گزیده سخنان و پیامهای رهبر انقلاب در کنگره شعر و ادب

هنر

اهمیت هنر در بیانات رهبری

هنر

نظریات شهید مطهری در باب هنر