نرم افزار اندرویدی/ حدیث عشق

موضوع: 
دانلود نرم افزار حدیث عشق

نرم افزار اندرویدی: حدیث عشق

شامل:

دیوان حافظ (متن و صوت)

شمائل نامه شریف (فارسی)

سراغ عشق (عبدالحکیم ضیائی صاحب)

رباعیات عمر خیام نیشابوری

مثنوی معنوی (جلال الدین محمد بلخی)

کلیات شمس  (جلال الدین محمد بلخی)

غزلیات بیدل (ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل)

بوستان سعدی (شیخ شرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی)

گلستان سعدی (شیخ شرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی)

غزلیات عراقی (شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی)

قصاید عراقی  (شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی)

رباعیات عراقی  (شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی)

هفت اورنگ (نورالدین عبدالرحمن جامی)

غزلیات امیرخسرو دهلوی

مثنویات امیرخسرو دهلوی

غزلیات صائب تبریزی (میرزا محمدعلی صائب تبریزی)

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

تذکره الاولیاء (شیخ فریدالدین عطار نیشابوری)

شاهنامه (حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی)

فال حافظ

دانلود فایلاندازه
Binary Data نرم افزار اندرویدی/ حدیث عشق۱۷.۶۵ مگابایت
Share