ضیاءالصالحین کلیپ/ تسلط بر تمنیات و هوس های خویش - شهید آیت الله بهشتی (ره) | ضیاءالصالحین

کلیپ/ تسلط بر تمنیات و هوس های خویش - شهید آیت الله بهشتی (ره)

موضوع: 
گر بر هوس خویش امیری مردی، گر بر هوس خویش امیری زنی. مرد با ایمان و زن با ایمان، مردی که به راستی مرد باشد و زنی که به راستی زن باشد آن است که بر تمنیات و هوس های خودش مسلط باشد!

عنوان: تسلط بر تمنیات و هوس های خویش
سخنان کوتاه شهید آیت الله بهشتی (ره)
زمان: 02.44
گر بر هوس خویش امیری مردی، گر بر هوس خویش امیری زنی. مرد با ایمان و زن با ایمان، مردی که به راستی مرد باشد و زنی که به راستی زن باشد آن است که بر تمنیات و هوس های خودش مسلط باشد!

Share