روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۲

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۴۲ با موضوع "روانشناسی قلب" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۲

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۴۲ با موضوع "روانشناسی قلب" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

توی گناها، خیلی بحث گناهای زبانی از همه خطرناک تره خیلی خطرناکه لذا شما نگاه کنید هرچی ما میریم جلوتر...

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

پدیدآورنده: 
Share