مجموعه ارتباط موفق ۱ - استاد شجاعی و دکتر حورایی

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

مجموعه ارتباط موفق ۱ - استاد شجاعی و دکتر حورایی

قبل از ورود به رابطه ای؛ شئونات و مقاماتت را دور بریز! خود خودت باش...

هر ارتباطی ، سنگ بنایی دارد؛ همان خشت اول که اگر کج گذاشته شود؛ دیوار آن ارتباط، تا ثریا کج بالا رفته، و بالاخره فروخواهد ریخت.

خشت اول در ارتباط مؤثر و تحکیم روابط دوستی، چیست؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share