مجموعه ارتباط موفق ۱۴ - دایره دوستی/ اساتید شجاعی و عالی و متوسل

دوستی های شما در زمین بر رفاقت های شما در آسمان، و دوستی های شما در آسمان بر دایره ی رفاقت های شما در زمین، بطور کاملاً مستقیم مؤثرند!... حتی اگر کسی از روابط شما، باخبر نباشد. 

مجموعه ارتباط موفق ۱۴ - دایره دوستی/ اساتید شجاعی و عالی و متوسل

رفاقت ها، محدود به زمین نیستند!

بعضی رفاقت ها در زمین، راهِ رفاقت های شما را در آسمان می بندند!

- بیاناتی از استاد محمد شجاعی، استاد عالی و آیت الله متوسل را در این زمینه بشنوید:

گروه های دوستی شما، تعیین کننده ی میزان جذب شما در دایره ی خلقتند!

دوستی های شما در زمین بر رفاقت های شما در آسمان، و دوستی های شما در آسمان بر دایره ی رفاقت های شما در زمین، بطور کاملاً مستقیم مؤثرند!... حتی اگر کسی از روابط شما، باخبر نباشد. 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share