صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۱۵) - دکتر دینانی

بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا
• زمان : ۴۶:۳۹

Share