ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : مقدمه گویی برای پذیرش احکام
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : بیان احکام شرعی بر اساس سطح سواد و تحصیلات
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : رعایت عفت کلام در بیان احکام بانوان
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : شیوه بیان احکام شرعی در منبر
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام حد ترخص و مسافت شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : اهمیت نماز مسافر
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : ساده گویی و بیان عالمانه احکام 
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : مخاطب شناسی در بیان عالمانه احکام 
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : چگونه سخنی را حکیمانه بیان کنیم؟
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده