مراقبه

استاد محمدتقی فیاض بخش

مراقبه در ماه رجب در بیانات استاد فیاض بخش

مراقبه در ماه رجب در بیانات استاد فیاض بخش

آیه 14 سوره علق- فیلم آیه

فیلم آیه /عالم محضر خداست -مراقبه

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه 32

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۳۲

بشنوید| مراقبه زبان در بیان استاد فیاض بخش

بشنوید| مراقبه زبان در بیان استاد فیاض بخش

شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر/ غلبه بر نفس

شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر/ غلبه بر نفس

صفیر عرش , استاد کریم محمود حقیقی

کتاب صوتی صفیر عرش، فصل ادب حضور و مراقبه/ استاد کریم محمود حقیقی

اربعین موسوی , اربعین کلیمی

اربعین کلیمی / مهمترین دستور در ماه ذی القعده

استاد محمدتقی فیاض بخش

توصیه ها و دستوراتی برای اربعین موسوی از استاد فیاض بخش

استاد فیاض بخش

مراقبه در ماه رمضان - استاد فیاض بخش

استاد فیاض بخش : هرچه در ماه رمضان پیش می رویم باید مراقبه شدیدتر شود.