آموزش و مهارت افزایی

قتل

مجازات قتل فرزند به دست پدر یا مادر

صفر تا صد شیمی سال دهم

صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید (۹۹-۹۸) احسان گودرزی

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 6 : Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۶ :

Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 5 : Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۵ :

Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 4 : Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۴ :

Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 3 : Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۳ :

Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 2 : Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۲ :

Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 1 : Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه ۱ :

Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاسخ فعالیتهای درس اول کتاب تفکر و سواد رسانه + توضیح تصاویر