ضیاءالصالحین فیلم / چهار مرغ نفسانیت در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام - دکتر دینانی | ضیاءالصالحین

فیلم / چهار مرغ نفسانیت در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام - دکتر دینانی

چهار مرغ نفسانیت در واقع همان چهار خُلق بودند که حضرت ابراهیم علیه السلام آنها را ذبح کرد.

موضوع : چهار مرغ نفسانیت در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام /  دکتر دینانی

چهار مرغ نفسانیت در واقع همان چهار خُلق بودند که حضرت ابراهیم علیه السلام آنها را ذبح کرد. انسان اگر بتواند این چهار خُلق مهلک را که عبارتند از شهوت، حرص، خودنمایی و آرزوهای بی معنی، در خود کنترل کند – نه اینکه نابود کند – آنگاه به سعادت خواهد رسید.

-------------------------

مطالب بیشتر :

منکر «وحدت وجود» عارف واقعی نیست
ابراهیمی دینانی/ رواج دقیق نخواندن فلسفه

 

Share