اخلاق جنسی و هسته اصلی آن در اسلام

اخلاق جنسی
اخلاق جنسی قسمتی از اخلاق به معنی عام است. شامل آن عده از عادات و ملکات و روشهای بشری است که با غریزه جنسی بستگی دارد.

به سلسله مباحث مرتبط با غریزه جنسی مانند : نحوه ی ارضای غریزه ، حیای زن ، غیرت ، وفاداری به همسر ؛ اخلاق جنسی گفته می شود.

هسته اصلی اخلاق جنسی در اسلام چیست؟

جهت پاسخ گویی به سوال فوق ناچاریم یک سری از مقدمات را با همدیگر مرور نماییم تا فضای روشنی از بحث داشته و با بصیرت کامل به پاسخ برسیم.

به عنوان مقدمه باید بدانیم که معنای اخلاق در آیین زندگی (اخلاق کاربردی) عبارت است از:

1- معنای لغوی اخلاق

اخلاق جمع کلمه خُلق به معنای سرشت (سجیه) می باشد. اخلاق یعنی سجایای نیکو (راستگویی، شرافت، خوش اخلاقی و...) و سجایای زشت (ظلم، تکبر، کینه، توزی و...)

2- معنای اصطلاحی اخلاق

صفات و ویژیگی هایی که در نفس انسان ایجاد می شودتا افعالی متناسب با آن صفت بدون تفکر و تامل از انسان صادر می شود. اِبنِ مِسکوَیه در تعریف اخلاق می گوید: حالت نفسانی که بدون تفکر و تامل انسان را بسوی کاری حرکت می دهد.

همان طور که در زبان عامه مردم نیز شایع شده دو نوع اخلاق (اخلاق خوب و بد) داریم. اخلاق خوب (فضیلت) مثل صفت سخاوت از فرد سخاوتمند و صفت شجاعت از فرد شجاع حالت نفسانی است که انسان را بسوی کار خوب می کشاند و اخلاق بد (رذیلت) حالت نفسانی است که انسان را بسوی کار بد می کشاند.

علم اخلاق

در تعریفی ساده می توان علم به اخلاق را آگاهی به عوامل تهذیب نفس دانست.
در واقع علم اخلاق، علمی است که به ما نشان می دهد چگونه خوبی ها را کسب و بدیها را از خود رفع کنیم.
هدف علم اخلاق آموزش شیوه های مطلوب یک رفتارمی باشد.

اخلاق جنسی

اخلاق جنسی قسمتی از اخلاق به معنی عام است. شامل آن عده از عادات و ملکات و روشهای بشری است که با غریزه جنسی بستگی دارد.

حیاء زن از مرد، غیرت ناموسی مرد، عفاف و وفاداری زن نسبت به شوهر، ستر عورت، ستر بدن زن از غیر محارم، منع زنا، منع تمتع نظری و لمسی از غیر همسر قانونی، منع ازدواج با محارم، منع نزدیکی با زن در ایام عادت، منع نشر صور قبیحه، تقدس یا پلیدی تجرد جزء اخلاق و عادات جنسی بشمار می روند

اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق العاده غریزه که این قسمت از اخلاق بشری وابسته به آن است، همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار می رفته است. ویل دورانت می گوید: سر و سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاقی به شمار می رفته است، زیرا غریزه تولید مثل، نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد آن نیز مشکلاتی فراهم می آورد. و در نتیجه شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می کند، بی نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می شد[تاريخ تمدن، جلد اول، صفحه ؟]

به طور خلاصه به سلسله مباحثی که به غریزه جنسی مرتبط اند، مانند:

1- نحوه ارضا غریزه
2- حیای زن
3- غیرت
4- وفا داری به همسر

اخلاق جنسی گفته می شود.

از سویی با توجه به مفهوم نسبی گرایانه جنسی (یعنی آنچه به لحاظ جنسی در جامعه ای خوب است در جامعه دیگر زشت شمرده شود) مثلا ممکن است در جوامع غربی، بی حجابی و یا هم جنس بازی آزاد باشد ولی این اعمال در اسلام مجاز نیست.

هسته اصلی اخلاق جنسی در اسلام را باید در نظریه آن درمورد غریزه جنسی جست که دارای مشخصات زیر می باشد:

1- این میل یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است.
2- وسیله ای برای تداوم زندگی بشر و بقا ی نوع انسان است.
3- بین معنویت و بهره مندی لذات جنسی دوگانگی دیده نمی شود.
4- اسلام با رهبانیت و مبارزه با غریزه جنسی مخالف است.

بر این اساس فضایل اخلاقی مربوط به غریزه جنسی (عفت و پاکدامنی: کنترل جنسی در چارچوب شرع، حجاب و ترک خودنمایی در انظار عمومی، غیرت) تنها در سایه

1- خدا شناسی و تقویت ایمان به خدا و پیامبر و رعایت دستورات دینی
2- خود شناسی و درک درست از خویشتن و توجه به ارزشها
3- شناخت امور و پیامدهای ناگوار دنیوی و اخروی شهوترانی،

کسب می گردند.

اخلاق جنسی و هسته اصلی آن در اسلام

منبع: اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب، شهيد مطهرى - به نقل از پایگاه حوزه

Share