رمضان؛ ماه خالص شدن

موضوع: 
این ماه، ماه خالص شدن است و اگر درست نگاه کنیم، خالص شدن در این ماه، از راههای دیگرِ خالص شدن، آسان تر است. ما با همین روزه و مبارزه کردن با نفس، می توانیم خودمان را خالص کنیم.

ماه رمضان؛ ماه خالص شدن

در این بخش بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای را با موضوع «رمضان؛ ماه خالص شدن» تقدیم شما عزیزان می کنیم. بیانات معظم له در خطبه هاى نماز جمعه تهران (۱۳۷۳/۱۱/۱۴) ایراد شده است.

 

 

ماه رمضان؛ ماه خالص شدن

می فرماید: «و شهر التّمحیص»؛ این ماه، ماه تمحیص است. «تمحیص» یعنی چه؟ یعنی خالص کردن. مقصود این است که در این ماه، ناب و خالص شویم.

عزیزان من! در وجود شما، زرِ ارزشمندی نهفته است که متأسفانه، در موارد بسیاری، این زر، با خاک، با مس و با اشیای کم قیمت، در هم آمیخته و مخلوط شده است. گنجی است در درون شما که در هم آمیخته با خار و خاشاک است.

همه ی زحمت انبیای الهی برای این بود که من و شما بتوانیم آن زر، آن عنصر قیمتی را در وجود خودمان ناب و خالص کنیم و از بوته درآوریم. امتحان ها و شدّت ها در دنیا برای این است.

تکلیف هاىِ سخت که خدای متعال به اشخاصی متوجّه می کند، برای این است. مجاهدت در راه خدا، برای این است. شهید، که این قدر در راه خدا ارزش دارد، همه ارزشش برای این است که با آن مجاهدتِ بزرگ و نهادنِ جان در معرض فدا کردن، توانسته است خود را ناب و خالص کند؛ مثل خالص شدنِ طلا و بیرون آمدن از بوته.

این ماه، ماه خالص شدن است و اگر درست نگاه کنیم، خالص شدن در این ماه، از راههای دیگرِ خالص شدن، آسان تر است. ما با همین روزه و مبارزه کردن با نفس، می توانیم خودمان را خالص کنیم. اغلبِ گمراهی هایی که وجود دارد، یا به خاطر گناهانی است که از ما سر می زند و یا به خاطر خصلت های زشتی است که در وجودِ ما نهفته است.

خالص شدن در این ماه، از راه های دیگرِ خالص شدن، آسان تر است.

«ثمّ کان عاقبة الذین اساؤا السوای ان کذّبوا بایات اللَّه» گناه، عاقبتش گمراهی است؛ مگر این که نور توبه در دل انسان بدرخشد. این که مدام به ما میگویند «اگر یک گناه کردید، پشت سرِ همان گناه توبه کنید. از تکرار گناه، پشیمان شوید و تصمیم بگیرید که دیگر گناه نکنید» برای این است که فرو رفتن در باتلاق گناه، کار خطرناکی است و گاهی انسان به جایی می رسد که دیگر راه برگشتی ندارد.

یکی گناه است که وسیله گمراه شدن می گردد و یکی هم خصلت های ناپسند است. خصلت های زشت، بیشتر از گناهان فعلی به گمراهی انسان می انجامد. اگر ما در هر کار و هر حرف و هر عقیده ای، خودپرست و خودرأی باشیم، همدیگر را تخطئه کنیم و بگوییم «فقط من درست فهمیدم و من درست عمل میکنم»، آن گاه به هیچ مشورت واستدلال و منطقی اعتنا نکنیم و به هیچ حرف حقّی گوش نسپاریم؛ اگر حسد در وجود ما چنان ریشه دوانیده باشد که به خاطر آن، زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی را در جایی تصدیق کنیم.

اگر حبِ ّ شهرت، حبِ ّ مقام و حبِ ّ مال، ما را از پذیرش حقیقت باز دارد، این جاست که پذیرای صفات خطرناکِ گمراه کننده شده ایم.

اغلب کسانی که می بینید در دنیا گمراه شدند، از این گذرگاه ها گمراه شدند. والاّ «کلّ مولود یولد علی الفطره» پاکی در همه روح ها وجود دارد، و همه وجدان حق بین دارند؛ اما این چشمه نورانی و درخشان را با هواهای نفسانی و خصلتهای زشت - که بعضی ارثی و بعضی کسبی است - گل اندود می کنند.

ماه رمضان؛ ماه خالص شدن

ویژه نامه های مرتبط :
مـاه مبارک رمضـان - ویژه نامه ضیافت الله
دعاهای تصویری روزانه مـاه مبارک رمضـان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه مـاه مبـارک رمضان
ویژه نامه نشانی از آسمان - ویژه مـاه مبـارک رمضان
ویژه مـاه مبـارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای مـاه ترین مـاه

Share