ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مبانی و مدیریت فرهنگی

خودشناسی

خودشناسی مهمترین مبنای فعالیت فرهنگی است

خودشناسی

مهندسی فرهنگی سه ساحت دارد / طرح محتوا

مهندسی فرهنگی

یک مدل مهندسی فرهنگی برای همه فعالان فرهنگی

حراست از مرزهای فرهنگی؛ بسان حراست از مرزهای جغرافیایی

حراست از مرزهای فرهنگی ؛ همچون مراقبت از مرزهای جغرافیایی

استفاده علمی مطلوب از علم دیگران

استفاده مطلوب علمی از علم دیگران به شرطها و شروطها

علم و دین

پیشرفت علمی در کلام رهبری

موفقیت

شرایط موفقیت روش های فرهنگی در عصر حاضر

ولنگاری فرهنگی

دغدغه فرهنگی رهبر معظم انقلاب :

علم و اخلاق

هماهنگی علم و اخلاق تضمینی برای موفقیت نخبگان :