صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(5) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پنجم: عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار
• زمان : 47:51 

Share