صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۵) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پنجم: عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار
• زمان : ۴۷:۵۱ 

Share