صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۱۳) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش سیزدهم: حکایت مصیبت نامه؛ بر پلی میشد نظام الملک شاد
• زمان : ۴۵:۴۷

Share