صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۱۴) - دکتر دینانی

بخش چهاردهم: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش چهاردهم: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال
• زمان : ۴۹:۴۹

Share