ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

احکام

احکام روزه

پرسش : حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی
 

احکام روزه

پرسش : حکم انجام اعمالی که باعث بطلان روزه می شود چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : استفاده از قطره های چشمی، گوشی و یا بینی چه حکمی دارد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم مسواک زدن در حال روزه در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم تزریق آمپول و یا سرم در ماه مبارک رمضان چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : کفاره ی کسی که عمدا روزه ی خود را باطل کرده چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم زکات فطره چگونه است ؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : شروع روزه از چه ساعت و چه زمانی است و پایان آن چه زمانی است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که غسل واجبی بر گردنش بوده  اما این غسل را انجام نداده روزه اش چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که کفاره روزه به گردن دارد چگونه باید ادا کند؟