جلسات پرسش و پاسخ

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

اعتکاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

اعتکاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احكام اعتكاف»
عنوان برنامه: «زمزم احكام»

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احكام اعتكاف»
عنوان برنامه: «زمزم احكام»

ذی الحجه

همه ی زمین  هایی که خدا خلق کرده، با هم مساوی هستند.

علامه مصباح یزدی

جامعه احتیاج به کسى دارد که حرف آخر را بزند و بگوید این کار را باید انجام داد یا نه، البته باید احکام اسلام را هم در نظر گرفت، مثلاً باید تشخیص داد که مصلحت اهم از نظر خدا کدام است؟ کار ولى فقیه این است