کلیپ /مهارت بالای امام محمد باقر (ع) در تیراندازی و تحقیر هشام بن عبدالملک

کلیپ جالب مهارت بالای امام محمد باقر (ع) در تیراندازی و تحقیر هشام بن عبدالملک

Share