ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حجت الاسلام ناصری​

شرح صدر

قواعدی در خواب هست که بعضی فقط چیزی درباره آن شنیده اند؛ مثلاً فرض کنید کسی خواب «نجاست» ببیند، از این قواعد چیزی نمی داند غیر از این که شنیده است تعبیر نجاست، دنیا و پول است؛ ولی تعبیرهای دیگر هم...

درک شب قدر

ما باید به اصل و بدل همه مسائل آگاهی پیدا کنیم؛ همان طور که قرآن کریم در جریان حضرت موسی علیه السلام اصل و بدل هر دو را نشان می دهد.