افزودن دیدگاه جدید

خوش به حالشون که چنین حالاتی دارند
یاد یه روایت از امام صادق علیه السلام افتادم که وقتی از ایشان تعریف کردن امام صورت خود را به زمین گذاشتند