فیلم / نادیده گرفتن خدا در باز شدن گره - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

لیست
  • فیلم / نادیده گرفتن خدا در باز شدن گره - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)
سختی به سوی انسان می آید و انسان در همه حال خدا را می خواند اما بعد از باز شدن گره!

موضوع : نادیده گرفتن خدا در باز شدن گره
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

Share