سید حسین سیدی

دعا

خدای سبب ساز، سبب سوز هم است

خمس وز کات

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی/ خمس و زکات

کتمان حق

نه کتمان نعمت ، نه صرف آن در راه باطل

میانه روی

میانه روی مطابق با آیات قرآن

بخل نسبت به آخرت

هم نسبت به دنیا دست و دلباز باشیم و هم نسبت به آخرت

دوست یابی

دوست یابی و انتخاب دوست در قرآن

جنگ نرم

آمادگی در جنگ نرم از منظر قرآن

غرور

غرور ، رذیله ای دامنه دار

مردم آزاری

باز داشتن مردم از راه خدا؛ مصداق مهم مردم آزاری

کمک به خلق

تضعیف احکام به بهانه کمک به خلق