#پرسش و پاسخ

پرسش

پرسش : چه اشكالی دارد كه نظم جهان، هيچ ناظمی نداشته باشد؟

پرسش

پرسش : آیا طبق نظريه داروين موجودات جهان نیاز به خالق دارند؟

پرسش

پرسش : تفاوت بین فطرت و غریزه چیست؟

پرسش

پرسش : تعریف و معیار تشخیص امر فطری چیست؟

پرسش

پرسش : چرا برخی از انسانها هیچ تمایلی به خداوند و عبادت ندارند؟

پرسش

پرسش : آیا امور فطری بین همه انسان ها مشترک است؟

پرسش

پرسش : آيا امور فطری، در همه ی انسان ها يكسان بوده و قابل انتقال به ديگران است؟

پرسش

پرسش :  آيا ميلِ به خدا، ريشه در ميلِ كودك به پدرش دارد؟

پرسش

پرسش : از کجا معلوم که بیرونِ وجود انسان، موجودی کامل وجود داشته باشد؟