پاورپوینت/ کل سوره های قرآن کریم

موضوع: 
پاورپوینت/ کل قرآن کریم (به تفکیک سوره)
 قرآن

دانلود پاورپوینت کل سوره های قرآن  کریم

همچنین ببینید: پاورپوینت کل قرآن کریم (به تفکیک جزء)

منبع: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

دانلود فایلاندازه
فایل ۱. پاورپوینت سوره حمد۹۷۱.۳۶ کیلوبایت
فایل ۲. پاورپوینت سوره بقره۴۶.۹۳ مگابایت
فایل ۳. پاورپوینت سوره آل عمران۵۱.۱۸ مگابایت
فایل ۴. پاورپوینت سوره نساء۲۳.۴۴ مگابایت
فایل ۵. پاورپوینت سوره مائده۴۰.۲ مگابایت
فایل ۶. پاورپوینت سوره انعام۵۲.۳۳ مگابایت
فایل ۷. پاورپوینت سوره اعراف۵۰.۹۶ مگابایت
فایل ۸. پاورپوینت سوره انفال۱۹.۰۲ مگابایت
فایل ۹. پاورپوینت سوره توبه۳۳.۶۴ مگابایت
فایل ۱۰. پاورپوینت سوره يونس۲۶.۹۳ مگابایت
فایل ۱۱. پاورپوینت سوره هود۲۷.۶۳ مگابایت
فایل ۱۲. پاورپوینت سوره يوسف۲۶.۳۵ مگابایت
فایل ۱۳. پاورپوینت سوره رعد۱۲.۱۲ مگابایت
فایل ۱۴. پاورپوینت سوره ابراهيم۱۳.۱۱ مگابایت
فایل ۱۵. پاورپوینت سوره حجر۱۸.۹۸ مگابایت
فایل ۱۶. پاورپوینت سوره نحل۲۹.۲۴ مگابایت
فایل ۱۷. پاورپوینت سوره اسراء۲۴.۳۷ مگابایت
فایل ۱۸. پاورپوینت سوره كهف۲۵.۷۳ مگابایت
فایل ۱۹. پاورپوینت سوره مريم۱۹.۷۹ مگابایت
فایل ۲۰. پاورپوینت سوره طه۲۷.۶۳ مگابایت
فایل ۲۱. پاورپوینت سوره انبياء۲۲.۸۲ مگابایت
فایل ۲۲. پاورپوینت سوره حج۱۹.۰۳ مگابایت
فایل ۲۳. پاورپوینت سوره مومنون۲۳.۶۶ مگابایت
فایل ۲۴. پاورپوینت سوره نور۱۸.۸۲ مگابایت
فایل ۲۵. پاورپوینت سوره فرقان۱۶.۲ مگابایت
فایل ۲۶. پاورپوینت سوره شعراء۴۱.۶ مگابایت
فایل ۲۷. پاورپوینت سوره نمل۱۹.۸۴ مگابایت
فایل ۲۸. پاورپوینت سوره قصص۲۰.۸۴ مگابایت
فایل ۲۹. پاورپوینت سوره عنکبوت۱.۳ مگابایت
فایل ۳۰. پاورپوینت سوره روم۱۳.۶۴ مگابایت
فایل ۳۱. پاورپوینت سوره لقمان۸.۳۱ مگابایت
فایل ۳۲. پاورپوینت سوره سجده۶.۸۷ مگابایت
فایل ۳۳. پاورپوینت سوره احزاب۱۹.۱۷ مگابایت
فایل ۳۴. پاورپوینت سوره سبا۱۳.۰۹ مگابایت
فایل ۳۵. پاورپوینت سوره فاطر۱۱.۶۹ مگابایت
فایل ۳۶. پاورپوینت سوره يس۱۶.۸۲ مگابایت
فایل ۳۷. پاورپوینت سوره صافات۳۳.۰۸ مگابایت
فایل ۳۸. پاورپوینت سوره ص۱۷.۷۳ مگابایت
فایل ۳۹. پاورپوینت سوره زمر۱۸.۲۹ مگابایت
فایل ۴۰. پاورپوینت سوره غافر۱۹.۴۲ مگابایت
فایل ۴۱. پاورپوینت سوره فصلت۱۲.۴۳ مگابایت
فایل ۴۲. پاورپوینت سوره شورى۱۳.۰۴ مگابایت
فایل ۴۳. پاورپوینت سوره زخرف۱۸.۱۷ مگابایت
فایل ۴۴. پاورپوینت سوره دخان۱.۲۲ مگابایت
فایل ۴۵. پاورپوینت سوره جاثيه۸.۲۲ مگابایت
فایل ۴۶. پاورپوینت سوره احقاف۹.۲۱ مگابایت
فایل ۴۷. پاورپوینت سوره محمد۹.۴۸ مگابایت
فایل ۴۸. پاورپوینت سوره فتح۸.۸۳ مگابایت
فایل ۴۹. پاورپوینت سوره حجرات۵.۴۷ مگابایت
فایل ۵۰. پاورپوینت سوره ق۹.۱۵ مگابایت
فایل ۵۱. پاورپوینت سوره الذاريات۱۱.۶۲ مگابایت
فایل ۵۲. پاورپوینت سوره طور۹.۵۴ مگابایت
فایل ۵۳. پاورپوینت سوره نجم۱۱.۹۵ مگابایت
فایل ۵۴. پاورپوینت سوره قمر۱۰.۷۲ مگابایت
فایل ۵۵. پاورپوینت سوره الرحمن۱۴.۵۵ مگابایت
فایل ۵۶. پاورپوینت سوره واقعه۱۷.۵ مگابایت
فایل ۵۷. پاورپوینت سوره حديد۸.۳۶ مگابایت
فایل ۵۸. پاورپوینت سوره مجادله۶.۷۱ مگابایت
فایل ۵۹. پاورپوینت سوره حشر۶.۶۴ مگابایت
فایل ۶۰. پاورپوینت سوره ممتحنه۴.۷۴ مگابایت
فایل ۶۱. پاورپوینت سوره صف۳.۹۳ مگابایت
فایل ۶۲. پاورپوینت سوره جمعه۲.۹۶ مگابایت
فایل ۶۳. پاورپوینت سوره منافقون۳.۰۲ مگابایت
فایل ۶۴. پاورپوینت سوره التغابن۴.۵۳ مگابایت
فایل ۶۵. پاورپوینت سوره طلاق۴.۳۹ مگابایت
فایل ۶۶. پاورپوینت سوره تحريم۴.۰۶ مگابایت
فایل ۶۷. پاورپوینت سوره ملك۶.۵۵ مگابایت
فایل ۶۸. پاورپوینت سوره قلم۱۰.۰۹ مگابایت
فایل ۶۹. پاورپوینت سوره الحاقة۹.۹ مگابایت
فایل ۷۰. پاورپوینت سوره معارج۸.۴۹ مگابایت
فایل ۷۱. پاورپوینت سوره نوح۵.۸۸ مگابایت
فایل ۷۲. پاورپوینت سوره جن۶.۰۴ مگابایت
فایل ۷۳. پاورپوینت سوره مزمل۱۵.۲۹ مگابایت
فایل ۷۴. پاورپوینت سوره مدثر۱۰.۶۴ مگابایت
فایل ۷۵. پاورپوینت سوره قيامة۷.۶۶ مگابایت
فایل ۷۶. پاورپوینت سوره انسان۶.۴۵ مگابایت
فایل ۷۷. پاورپوینت سوره مرسلات۹.۴۲ مگابایت
فایل ۷۸. پاورپوینت سوره نبا۷.۶۹ مگابایت
فایل ۷۹. پاورپوینت سوره نازعات۸.۷۲ مگابایت
فایل ۸۰. پاورپوینت سوره عبس۷.۸۳ مگابایت
فایل ۸۱. پاورپوینت سوره تكوير۷.۰۷ مگابایت
فایل ۸۲. پاورپوینت سوره انفطار۳.۹۷ مگابایت
فایل ۸۳. پاورپوینت سوره مطففين۶.۸۵ مگابایت
فایل ۸۴. پاورپوینت سوره انشقاق۵.۰۴ مگابایت
فایل ۸۵. پاورپوینت سوره بروج۶.۹۸ مگابایت
فایل ۸۶. پاورپوینت سوره الطارق۳.۵۹ مگابایت
فایل ۸۷. پاورپوینت سوره الأعلى۳.۹۳ مگابایت
فایل ۸۸. پاورپوینت سوره الغاشية۵.۱۶ مگابایت
فایل ۸۹. پاورپوینت سوره فجر۵.۹۶ مگابایت
فایل ۹۰. پاورپوینت سوره بلد۴.۱ مگابایت
فایل ۹۱. پاورپوینت سوره الشمس۳.۲۸ مگابایت
فایل ۹۲. پاورپوینت سوره الليل۴.۲۸ مگابایت
فایل ۹۳. پاورپوینت سوره الضحى۲.۵۳ مگابایت
فایل ۹۴. پاورپوینت سوره انشراح۲ مگابایت
فایل ۹۵. پاورپوینت سوره التين۲.۰۴ مگابایت
فایل ۹۶. پاورپوینت سوره علق۳.۹۶ مگابایت
فایل ۹۷. پاورپوینت سوره قدر۱.۵۱ مگابایت
فایل ۹۸. پاورپوینت سوره بينة۲.۰۴ مگابایت
فایل ۹۹. پاورپوینت سوره الزلزال۲.۰۴ مگابایت
فایل ۱۰۰. پاورپوینت سوره العاديات۲.۵۵ مگابایت
فایل ۱۰۱. پاورپوینت سوره القارعة۲.۵۲ مگابایت
فایل ۱۰۲. پاورپوینت سوره تكاثر۲.۰۴ مگابایت
فایل ۱۰۳. پاورپوینت سوره العصر۱.۱۶ مگابایت
فایل ۱۰۴. پاورپوینت سوره الهمزة۲.۱۸ مگابایت
فایل ۱۰۵. پاورپوینت سوره الفيل۱.۵۱ مگابایت
فایل ۱۰۶. پاورپوینت سوره قريش۱.۳۴ مگابایت
فایل ۱۰۷. پاورپوینت سوره ماعون۱.۸۴ مگابایت
فایل ۱۰۸. پاورپوینت سوره كوثر۹۵۷.۱۵ کیلوبایت
فایل ۱۰۹. پاورپوینت سوره كافرون۱.۶۷ مگابایت
فایل ۱۱۰. پاورپوینت سوره نصر۱.۱۶ مگابایت
فایل ۱۱۱. پاورپوینت سوره لهب۱.۴۹ مگابایت
فایل ۱۱۲. پاورپوینت سوره توحید۱.۳۱ مگابایت
فایل ۱۱۳. پاورپوینت سوره فلق۱.۴۹ مگابایت
فایل ۱۱۴. پاورپوینت سوره ناس۱.۶۴ مگابایت
Share

دیدگاه‌ها

خیلی عالی و خوب خدا اجرتون بده

سلام وقت شما بخیر
پاورپوینت سوره یاسین مشکل داره.
آیه ۴۱ در جای نادرست نوشته شده و در حقیقت آیه ۴۱ این سوره نیست.
آیه ۶۵ هم دچار ایراد هست. آیه ای که در پاورپوینت آموده آیه ۶۵ سوره قصص هست .
در پاورپوینت ارائه شده ، سوره یاسین ۸۴ آیه دارد!!!!!