ضیاءالصالحین مقدمه | ضیاءالصالحین

مقدمه

رسول رحمت و خاندان برگزيده اش، (صلى الله عليه وآله وسلم) مدار و قلب آفرينش اند و همه بر خان گستره آن عزيزان نشينند و به برکت آنان روزى خورند. اينک و در روزگار غيبت، حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مهماندار هستى بوده و وجود و زندگى هر پديده اى وامدار آن بزرگ است.
بحث لزوم حجت در هر زمان که ريشه در قرآن کريم و روايات و عقل دارد، بهانه اى شد تا با توان ناچيزمان دفترى با اين نام و نشان باز گشاييم و از رهگذر وحى و خرد به گفتگو و سخن درباره نياز آفرينش به امام زمان بنشينيم، تا هر خردمند و خداباورى جايگاه آن امام همام را در دو گيتى بيابد و به شکر اين نعمت سر بر خاک بندگى گذارد و از وى لحظه اى روى برنتابد که تپش قلب او به آفريدگان جان دهد. به اميد آنکه دست يارى و نسيم مهر حضرتش هماره، سايه انداز و نوازش گر دل هاى خسته مان باشد.

Share